ABC Przetworników

A

Amper - podstawowa jednostka natężenia prądu elektrycznego w układzie SI. Amperomierz - przyrząd pomiarowy wykorzystywany do pomiaru natężenia prądu. APONE - marka urządzeń pomiarowych, wykorzystywanych do pomiaru i monitoringu takich parametrów jak temperatura, wilgotność względna, ciśnienie atmosferycznego, różnicy ciśnień i przepływu, stężenie dwutlenku węgla (CO2), stężenia lotnych związków organicznych (LZO/VOC), pyłków zawieszonych (PM) i/lub sygnałów analogowych.

B

Bar - jedna z jednostek miary ciśnienia, 1 bar = 100 kPa = 1000 hPa.
Barometr - przetwornik mierzący ciśnienie atmosferyczne w zakresie 800…1100 hPa. Bit - najmniejsza jednostka informacji, przyjmująca jedną z dwóch wartości: 0 lub 1.

C

Celsjusz - Anders Celsjusz w 1742 roku opracował skalę temperatur nazywaną skalą Celsjusza, która jest powszechnie stosowana w wielu krajach, w tym w Polsce. Ciśnienie - w przypadku gazów jest funkcją objętości, masy i temperatury; rozróżniamy ciśnienie bezwzględne (absolutne) wyrażone względem próżni oraz ciśnienie względne wyrażone względem ciśnienia panującego w otoczeniu; wybrane jednostki miary ciśnienia: paskal (Pa), hektopaskal (hPa), bar (bar), milibar (mbar), psi (psi). Ciśnienie atmosferyczne - TODO
CO2 - dwutlenek węgla (ditlenek węgla) to nieorganiczny związek chemiczny występujący w atmosferze w stanie gazowym; stężenie dwutlenku węgla na świeżym powietrzu w Polsce wynosi około 0.04% (400 ppm); parametr CO2 określa jakość powietrza, również w budynkach, dlatego jest parametrem coraz częściej monitorowanym przez systemy HVAC, systemy BMS. Czujnik - określany również jako sensor to urządzenie rejestrujące zmianę wybranej wielkości fizycznej; przykładowe czujniki: czujnik temperatury, czujnik wilgotności, czujnik CO2, czujnik ciśnienia.

D

Delta P - potocznie określenie przypisane parametrowi różnicy ciśnień; różnicę ciśnień zazwyczaj kontroluję się przy filtrach, dmuchawach powietrza lub w instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych; APONE oferuje przetworniki delta P, czyli przetworniki różnicy ciśnień.

E

EMS - z ang. Energy Management System to w skrócie system zarządzania energią oraz mediami w budynku; jego zadaniem jest zbieranie danych, zarządzanie, kontrolowanie, optymalizacja oraz prognozowanie obciążenia i zużycia energii elektrycznej, ciepła, chłodu, gazy, wody, … rozwiązania oferowane przez APONE, w tym przetworniki pomiarowe, mogą być częścią systemu EMS. Ethernet przemysłowy - oparty o Ethernet interfejs sieciowy stosowany w ogólnie rozumianej automatyce, również automatyce budynkowej; wybrane modele przetworników APONE posiadają interfejs Ethernet z protokołem Modbus TCP, co ułatwia ich implementację z systemami HVAC, BMS, EMS.

F

Fahrenheit - Daniel Fahrenheit w 1725 roku opracował skalę temperatur nazywaną skalą Fahrenheita; przetworniki temperatury APONE umożliwiają pomiar temperatury również w tej jednostce (zależy od wersji przetwornika). Filtr ciągły - działanie flirtu ciągłego w przetwornikach sygnałów analogowych APONE, ustawionego na N próbek, polega na obliczaniu średniej arytmetycznej z aktualnie mierzonej próbki oraz (N-1) poprzednich próbek. Filtr uśredniający - działanie filtru uśredniającego w przetwornikach sygnałów analogowych APONE, ustawionego na N próbek, polega na obliczaniu średniej arytmetycznej z N próbek.